ثبت نام کارگاه پردازش زبان طبیعی

  نام

  نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  کد ملی

  رشته تحصیلی

  دانشگاه محل تحصیل

  دانشکده محل تحصیل

  نام پدر