پروژه های ما

  • سامانه استعلامات
  • سامانه لوایح و طرح ها
  • سامانه تقسیط بدهی اشخاص حقیقی به دولت
  • سامانه خودروهای دولتی
  • سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد)
  • سامانه جامع اوراق بهادار
  • پنجره واحد سرمایه گذاری
  • سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا)
  • سامانه منابع و مصارف بودجه (سناب)